Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

Reposted fromeglerion eglerion vianieobecnosc nieobecnosc
0651 bab3 420
3210 ad73 420
Reposted fromoll oll viaerq erq
0819 bc89 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viainsidemyheart insidemyheart
8439 acc6 420
Reposted fromendorfines endorfines viainsidemyheart insidemyheart
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek

February 15 2019

8428 ec86 420
Tak właśnie
4298 e048 420
Reposted fromimmortal-a immortal-a vianargle nargle

February 10 2019

9411 5d98 420
Reposted fromShini Shini vianefretete23 nefretete23

February 06 2019

4959 7170 420
Reposted fromdreamadream dreamadream viagotarina gotarina
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka

January 31 2019

5534 c48d 420
pan Pakalu mnie rozumie.
6012 50fb 420
Reposted fromesste esste viaaltopalto altopalto
Loneliness Is Dangerous, Harry Coren, 1955
Reposted fromDennkost Dennkost viasrcemoje srcemoje
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaiga-xvl iga-xvl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl