Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaftmo ftmo
4294 1bf0 420
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viaftmo ftmo
3092 4ad6 420
Reposted fromjdeg jdeg viakatvont katvont
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien
słówko na dziś: defetyzm  - brak wiary w zwycięstwo, w powodzenie sprawy, przewidywanie porażki, uleganie panice.
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola

June 30 2017

Reposted fromFlau Flau viaripencjo ripencjo
7251 4619 420

wheresmybubble:

Expert worrier.

Reposted fromAngusJames AngusJames viapatrzpodnogi patrzpodnogi
7840 fe5d 420
Reposted fromGIFer GIFer viainsidemysoul insidemysoul
2337 b2bf 420
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vialyricast lyricast
6699 394a 420
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin vialyricast lyricast
Przytulanie to złoty środek na wszystkie sytuacje. Jeśli o czymś zapomni - przytul ją, jeśli powie dowcip, który wszyscy znają – przytul ją, jeśli sprawi Ci jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli Ty sprawisz jej jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli będzie smutna – przytul ją.
— Michał Piekara
Reposted frompesy pesy viaAinsworthCass AinsworthCass
Milczący introwertycy – nie jest tak, żeby chronili swoje skarby przed cudzym spojrzeniem, tylko paraliżuje ich nieśmiałość. Niekiedy sprawiają wrażenie osób aroganckich, ale to złudzenie, pomyłka, oni są nieśmiali. Czego się boją? Nie wiadomo. Jakaś siła nie pozwala im mówić. W pewnym sensie są perfekcjonistami; boją się, że to co wypowiedzą będzie tylko karykaturą ich myśli. Mają tu liczne doświadczenia, ile już razy wstydzili się, że popełnili gafę, że źle się wyrazili, i cierpieli później. Dlatego wolą milczeć. Właściwie z szacunku dla innych, dla osoby, z którą się spotykają. Ale na ogół ta osoba widzi to zupełnie inaczej…
— Adam Zagajewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viarajska rajska
8701 9852 420
Reposted fromslodziak slodziak vianiskowo niskowo

June 25 2017

2330 a6e8 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadogs dogs
No jasne. Tak właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie, świecie wolności i wyboru: odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver „Delirium #3:Requiem”
1827 af46 420
Reposted fromMadristas Madristas viaelusive elusive
1849 e62e 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaelusive elusive
1203 6c64 420
Reposted fromsilentshout silentshout via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl